Algemene gebruiksvoorwaarden UiTPAS

Op het gebruik van UiTPAS zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

  • deze algemene gebruiksvoorwaarden die voor het gehele UiTPAS-systeem gelden, ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing;
  • specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van uw UiTPAS bij een of meerdere UiTPAS-partners. Deze lokale dan wel specifieke gebruiksvoorwaarden kan u vinden op de website van de betrokken UiTPAS-partner.

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze van specifieke lokale gebruiksvoorwaarden hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op de specifieke lokale gebruiksvoorwaarden.

1. GEBRUIKSOVEREENKOMST

Voorwerp

Deze gebruiksovereenkomst bevat de voorwaarden voor een correct gebruik van uw UiTPAS en alle hieraan verbonden diensten. Als gebruiker van een UiTPAS gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. U gaat door uw gebruik van uw UiTPAS bij een lokale of specifieke UiTPAS-partner bovendien akkoord met de aanvullende lokale en/of specifieke gebruiksvoorwaarden zoals door deze UiTPAS-partner uitgewerkt. U wordt in deze gebruiksovereenkomst verder aangeduid als “de gebruiker”, “de pashouder” of eenvoudigweg “u”.

Toestemming

Deze algemene gebruiksovereenkomst is ter beschikking bij aanvraag van een UiTPAS. We raden u aan om dit document aandachtig door te lezen. Na aanvraag van een UiTPAS ontvangt u een e-mail die u doorverwijst naar een pagina waar u het privacybeleid ook online kunt raadplegen. Door uw UiTPAS daadwerkelijk in gebruik te nemen, gaat u akkoord met het privacybeleid, deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden van de UiTPAS-partner waarbij u de UiTPAS gebruikt. Wij gaan er daarbij van uit dat u alle praktische informatie met betrekking tot UiTPAS leest en begrijpt.

Wijzigingen

De algemeen geldende gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS kunnen altijd gewijzigd worden door publiq vzw. Ook kunnen de lokale en/of specifieke gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door de betrokken UiTPAS-partner. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde gebruiksvoorwaarden verlopen voor de algemene gebruiksvoorwaarden via www.uitpas.be en voor de lokale en specifieke gebruiksvoorwaarden via de website van de betrokken UiTPAS-partner.

Doel en gebruik van UiTPAS

UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten, aangeboden door organisaties en verenigingen. Met een persoonlijke UiTPAS kunt u punten sparen en omruilen voor een korting, een cadeau of een ander voordeel. Mensen die in aanmerking komen voor een UiTPAS met kansentarief hebben automatisch recht op een reductietarief.

U kunt punten sparen bij effectieve deelname aan een vrijetijdsactiviteit. Om een punt te sparen houdt u de pas tegen de aangeduide plaats op de UiTPAS-lezer. Deze elektronische lezer kan verschillende vormen aannemen (elektronische zuil, mobiele telefoon, ...). Per deelname spaart u één of meerdere UiTpunten. Punten kunt u omruilen tegen allerlei voordelen, voor zover deze voorradig zijn. Een overzicht van alle plaatsen waar u punten kunt sparen en ruilvoordelen kunt verkrijgen vindt u op de website van de betrokken UiTPAS-partner. Voor het gebruik van UiTPAS in de rest van het werkingsgebied kunt u terecht op www.uitpas.be en www.uitinvlaanderen.be.

UiTPAS is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U dient UiTPAS in al haar onderdelen te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon. Het is verboden UiTPAS te gebruiken op een oneigenlijke manier, voor een onrechtmatig doel of op een wijze die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke bepalingen van toepassing op UiTPAS.

Inschrijven op meerdere lokale en specifieke UiTPAS-programma’s

U kan punten sparen bij elke partner aangesloten bij UiTPAS. Op basis van de gespaarde punten kan u voordelen opnemen bij aanbieders. De aanbieders bepalen per voordeel onder welke voorwaarden het voordeel beschikbaar wordt gesteld (termijn, aantal in te ruilen punten, type pashouder die in aanmerking komt, …).
Bij sommige steden die eveneens aangesloten zijn op het UiTPAS-programma kunt u aanvullend een lokale UiTPAS kopen of uw UiTPAS upgraden zodat u ook van de specifieke lokale voordelen kunt genieten. Hetzelfde geldt voor UiTPAS-partners die rond een specifieke toepassing UiTPAS-diensten aanbieden (bv. als lidmaatschapskaart, museumpas…). Voor een volledig overzicht van UiTPAS-partners die zo’n aanvullende aankoop of upgrade toelaten, verwijzen we naar www.uitpas.be en www.uitinvlaanderen.be. Bij aankoop van een extra UiTPAS of upgrade van uw UiTPAS aanvaardt u ook de specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden.

 

2. BEËINDIGING ACCOUNT

Stopzetting registratie lokale of specifieke toepassing en stopzetting account

U kunt uit eigen beweging uw registratie bij een lokale of specifieke UiTPAS stopzetten door deze registratie te laten deactiveren. Hiervoor wendt u zich tot publiq via info@uitpas.be waarbij u duidelijk aangeeft voor welke lokale of specifieke toepassing u de registratie van uw UiTPAS wenst stop te zetten. Deze registratie wordt gedeactiveerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van uw bericht.

Zolang voor uw account minstens één registratie bij een lokaal of specifiek UiTPAS-programma actief is, blijft uw account actief. Indien de stopzetting van uw registratie tot gevolg heeft dat er geen UiTPAS-programma meer actief is op uw account, wordt ook uw account stopgezet. In geval van blokkering blijft uw account behouden zodat er een nieuwe kaart aan gehangen kan worden. Na stopzetting van uw account heeft u geen toegang meer tot het UiTPAS-programma en wordt uw pasje gedeactiveerd. In dat geval worden al uw persoonsgegevens en gespaarde punten definitief verwijderd. Gegevens over de acties die u met uw pasje hebt verricht (zoals bijvoorbeeld punten sparen of inruilen) worden enkel anoniem bijgehouden voor statistische doeleinden.

Herinschrijving

Indien u zich als pashouder heeft uitgeschreven, kunt u zich achteraf nog altijd opnieuw laten registreren voor deelname aan het UiTPAS-programma. In dat geval moet u een nieuw pasje aanschaffen en zich opnieuw aanmelden bij een verkoopbalie van een deelnemende gemeente of andere partner. U ontvangt het welkomstpakket en kunt opnieuw punten sparen en omruilen. De voorheen gespaarde punten worden niet overgezet op de nieuwe account.

Diefstal, verlies of wijziging van statuut

Een UiTPAS kan geblokkeerd en vervangen worden in geval van diefstal, verlies of wijziging van/naar het kansenstatuut of in het geval dat een kansenpashouder verhuist naar een andere regio. Dit gebeurt aan de UiTPAS-verkoopbalie.

Fraude

Als pashouder verbindt u zich ertoe dat alle persoonsgegevens die u laat registreren correct en nauwkeurig zijn.

Uw UiTPAS mag niet uitgeleend worden. Punten sparen en omruilen is enkel mogelijk met de eigen pas. Deze bepalingen gelden ook voor toekenning van eventuele reductietarieven voor mensen met een UiTPAS met kansentarief. Met het oog op controle kan een identiteitsbewijs gevraagd worden aan de pashouder.

Om eventueel verdacht gebruik van UiTPAS te detecteren (bijvoorbeeld bij onredelijk aantal gespaarde punten of toegekende kortingen, herhaalde aanschaf van nieuwe passen, …) worden regelmatig steekproeven gehouden.

Een UiTPAS schorsen gebeurt bij:

  • Het oneigenlijk gebruik van een UiTPAS met kansentarief.
  • De doorverkoop van tickets/toegangen aan activiteiten met kansentarief.
  • Het aanvragen van een UiTPAS aan kansentarief met frauduleuze documenten.

Bij fraudegevallen wordt een onderzoeksprocedure gestart. De besluitvorming mag niet gelieerd zijn aan het wangedrag van de pashouder en beperkt zich tot het oneigenlijk gebruik van de UiTPAS aan kansentarief. De besluitvorming rond het kansentarief blijft dan aan het gemeentebestuur. De rol van publiq vzw beperkt zich tot het delen met derden van de persoonlijke gegevens van de betrokken pashouder(s) naarmate de GDPR het toelaat.

Bij bevestiging van frauduleus gedrag wordt de UiTPAS geblokkeerd binnen de regio van je lidmaatschap en geschorst voor een termijn van 3 maanden voor een eerste overtreding, 6 maanden voor een tweede overtreding, 1 jaar voor een zware of derde overtreding. Na de schorsing kan je automatisch opnieuw gebruikmaken van je UiTPAS met kansentarief, indien je nog recht hebt op het kansenstatuut. Het lokaal bestuur kan mogelijk een schadevergoeding eisen na het uitvoeren van een onderzoek. Inmiddels behoudt de pashouder het recht om een UiTPAS zonder kansentarief aan te kopen en zo te participeren in afwachting van het verlopen van de schorsing.

Overlijden

Bij overlijden dient de nabestaande een attest van overlijden voor te leggen aan het lokaal bestuur. De UiTPAS zal worden geblokkeerd door het lokaal bestuur en het profiel gedeactiveerd door publiq vzw.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle tekst- en beeldelementen, benamingen en logo’s op www.uitpas.be of andere communicatiedragers over UiTPAS (inclusief deze van de UiTPAS-partners en UiTPAS-aanbieders) kunnen beschermd zijn door intellectuele rechten, die toebehoren aan publiq of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de UiTPAS-diensten, de onderliggende database en alle andere bestanddelen van het UiTPAS-systeem. Het is verboden informatie zonder schriftelijk akkoord op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

publiq en de UiTPAS-partners hebben met diverse technische leveranciers overeenkomsten afgesloten met het oog op een optimale beschikbaarheid van het UiTPAS-systeem. Indien het UiTPAS-systeem ondanks alle geleverde inspanningen toch onbeschikbaar zou zijn, kunnen publiq, de UiTPAS-partners of de UiTPAS-aanbieders en organisatoren die UiTPAS accepteren, niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Voor zover als de wet het toelaat, kunnen publiq, de UiTPAS-partners of de UiTPAS-aanbieders en organisatoren die UiTPAS accepteren, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van UiTPAS. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, imagoverlies, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies dat behoorlijk bewezen wordt.

 

5. VRIJWARING

publiq en de UiTPAS-partners zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie van de vrijetijdsactiviteiten waar pashouders bij deelname punten kunnen sparen of andere voordelen kunnen genieten. De organisatie van deze activiteiten gaat uit van aanbieders en organisatoren die UiTPAS accepteren als spaar- en voordelenkaart. Deze organisatoren staan daarbij in voor de toekenning van punten, voordelen of reductietarieven voor mensen met een UiTPAS met kansentarief. publiq en de UiTPAS-partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele klachten of vorderingen van pashouders op grond van onjuiste puntenberekeningen of andere fouten voor rekening van deze lokale partners. Deze lokale partners zijn hoofdelijk aansprakelijk in geval van een foutieve puntenberekening of bij enige andere fout die hen en/of hun medewerkers kan worden toegerekend.

De pashouder is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden. Hij/zij vrijwaart publiq, de UiTPAS-partners en UiTPAS-aanbieders dan ook tegen alle klachten of vorderingen van derden die voortvloeien uit ongeoorloofd, onwettig of onrechtmatig gebruik van UiTPAS.

 

6. GESCHILLEN

Het gebruik van UiTPAS valt onder Belgisch recht. Behoudens indien door dwingende regelgeving anders bepaald, zijn bij geschillen omtrent gebruik en diensten van UiTPAS uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd om over dergelijk geschil te oordelen.

In geval van geschillen met derden verbindt u zich ertoe om publiq te vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen die voortvloeien uit of in verband staan met geschillen. Deze vrijwaringsverplichting geldt voor alle actuele en toekomstige aanspraken en vergoedingen ongeacht hun aard (voorzienbare en onvoorziene, gekende en ongekende).

 

Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 15/5/2018.